Ovo su neki jedinstveni izrazi koje će biti od pomoći da razumete dok istražujete ovaj vebsajt.

Adamus®Saint-Germain - Majstor, andjeo, profesor i učitelj iz Grimiznog Saveta koji isporučuje poruke i nastavni plan kroz Džefri Hopi.

Ahmyo™ - (Amjo) Apsolutno, bezuslovno poverenje u sebe; razumevanje da je sve za vaše najviše dobro i da ste vi stvaralac vaše realnosti; prihvatanje potpune odgovornosti za sebe i prevazilaženje stvari kao što su kob, sudbina, karma, andjeli i vodiči.

Anajatron - Komunikaciona mreža koju sve čestice energije koriste da komuniciraju sa svim drugim česticama energije, pogotovo u Telu Svesti.

Andjeo - Biće sa dušom, rodjeno iz originalne Jednote, stvoreno ljubavlju Duha.

Anost - Stanje neravnoteže u svetlosti. “Neravnoteža u svetlosti, ili anost, je poricanje mraka. To je poricanje polovine sebe, ako ne i više.” ~ Tobajas

Uzašli Majstor - Biće sa dušom koje je završilo svoje putovanje života na Zemlji, prihvatilo svoj sopstveni suverenitet i potpuno integrisalo svaki deo i izražavanje svoje duše u kompletnoj ljubavi i prihvatanju. 

Uzašće - Stanje bića u celokupnom i kompletnom prihvatanju i ljubavi prema sebi bez rezervi, gde su otpuštena sva ograničenja ljudskog postojanja i potpuno integrisan svaki deo Sopstva.

Aspekti (Aspectology™) - (Aspektologija) Razne uloge ili identiteti koje smo mi kao Stvaralačka Bića koristili da odgovorimo na pitanje: Ko sam ja? Mi stvaramo aspekte sebe da bismo udovoljili situacijama u ovom životu (na primer dete, roditelj, vlasnik preduzeća, iscelitelj itd.). Mi takodje imamo mnoge druge aspekte iz prošlih života, iz snova i iz multi-dimenzionalnih ravni. Kada aspekti postanu "zaglavljeni" oni mogu prouzrokovati haos i konfuziju dok ulaze i izlaze iz svesti. Medjutim, kroz svestan izbor mi možemo sa dobrodošlicom dočekati povratak ovih aspekata kući unutar nas samih i postati potpuno integrisani.

Atlantida - Druga era zemaljskog iskustva, koja dolazi nakon lemurijanske ere. Atlantidjani su bili veoma okrenuti zajednici po prirodi i obavili su obiman rad na standardizovanju uma i tela.

Telo Svesti - Čovekovo potpuno integrisano fizičko telo, um, inteligencija, svesnost, osećanja i duh.

Ban - Holografsko "tkanje" VremeProstora na koje se projektuje realnost. Nalazi se svugde gde se nalazi svest. Plazma dolazi iz Bona, a iz plazme dolaze joni, neutroni itd. Bon je pozornica ili ekran gde svest može da se izrazi.

Koldra - Ime kojim Tobajas i Adamus zovu Džefri Hopi. Ovo nije njegovo "duhovno ime", radije nadimak.

Kanalisanje - Kada neki ne-fizički entitet ili andjeo govori kroz čoveka. Čovek prevodi "misaone/energetske pakete" entiteta u reči da bi drugi čuli ili čitali.

Saosećanje - Totalno prihvatanje i dopuštanje onoga što jeste; uključujući bezuslovnu ljubav prema sebi i apsolutno poštovanje puta i izbora drugih.

Svesno disanje - Potvrda i potpuno prihvatanje života, svesno biranje da se unesu energije životne sile u ljudsku realnost.

Svest - Svesnost ili ekspanzivnost. Svest aktivira energiju i energetske potencijale svuda oko nas. 

Grimizni Krug - Grupa ljudi koji su uključeni u ovo duhovno putovanje, koji su takodje ovde kao učitelji drugima na putovanju.

Grimizni Savet - Nebeski red učitelja koji uključuje Tobajasa, Adamusa  Saint-Germaina, Kutumi lal Singa i druge andjele koji nam pomažu na našem putovanju.

Dei Un Gnost - Vidi “Gnost”

Dimenzije - Jedinstvene čestice svesti koje su stvorila bića sa dušom, koje mogu imati skoro svaku varijaciju svojstava. One mogu da se presecaju i da imaju interakciju sa drugim dimenzijama i nisu linearne, hijerarhijske ili obeležene brojevima.

DreamWalk® - (Šetnja-kroz-san) Medju-dimenzionalno putovanje svesti gde ljudski ili andjeoski vodič stoji u poštovanju i saosećanju dok obasjava put onima koji biraju da iskuse putovanje.

Ego - “Potiče iz latinske reči "ja". Ja-idem. Ego je razvijen kada ste prošli kroz Zid Vatre. On je stvorio osećaj identiteta za vas. Proveli ste toliko mnogo vremena boreći se sa vašim egom, ali on je integralni deo vas. On je vaša jedina veza sa Kućom. Ego se transformiše i menja. Umesto "Ja idem" vi postajete "Ja Jesam"". ~ Tobajas

Prosvetljenje - Ostvarenje potpunog i kompletnog prihvatanja sebe i ljubavi prema sebi bez rezervi, sa otpuštenim svim ograničenjima ljudskog postojanja i potpuno inegrisani sa svakim delom Sopstva.

Strana - Jedinstveno i svesno izražavanje duše, čin svesti. Kada je potpuno integrisan, svaki aspekt postaje strana.

Prvi Krug - Kuća, originalno postojanje Boga ili Jednote, takodje se naziva i Prva Kreacija. To je mesto odakle smo došli pre nego što smo krenuli na ovo putovanje za Duha.

Plod Ruže - Izraz koji se koristi da opiše podsetnik koji smo ostavili za sebe duž našeg puta ili putovanja u Budjenje. Naposletku ćemo pronaći ili se spotaći na ovaj podsetnik i ponovo otkriti potrebu da se probudimo, da se setimo da smo Majstori. Plod Ruže nas podseća da mi samo igramo ovu igru da smo ljudsko biće, da je "ljudsko" samo mali deo toga ko mi zaista jesmo.

Gaja - Veličanstveni andjeo koji se složio da dodje, da udahne život u ovaj kamen i da ostane sa njim dok ljudi ne budu spremni da prihvate odgovornost za brigu o Zemlji.

Gnost - Naše "kreativno rešenje”, gnost je deo nas koji rešava probleme izvan sposobnosti uma. Gnost se sada ponovo budi nakon što je bio uspavan dugo vremena. (varijanta "Dei Un Gnost”)

Bog - Duh ili Izvor iz kog smo došli i koji je takodje unutar nas u jezgru; božanska kreativna esencija unutra.

Kuća - Prvi Krug Kreacije; originalna Jednota iz koje smo došli.

Ja Jesam - Vaše potpuno suvereno Sopstvo, Vi koji ste uvek bili koji potičete direktno iz originalne Jednote Kuće.

Imaginacija - Esencija stvaralačke energije, početak svake manifestacije, imaginacija nije mentalna "vizualizacija “ nego stvaralačko osećanje i opažanje čulima.

"To nije važno" - Fraza koju je predstavio Tobajas koja znači da neko već jeste šta god želi i sada samo prolazi kroz iskustvo stizanja tamo.

Kaikho™ - (Kaiko)  Snažna unutrašnja želja i čežnja za životom. To je unutar vas, unutrašnja istina, kao lav koji riče, duboka strast koja neće da ima ništa drugo osim svog sopstvenog ispunjenja. To nije pohlepa ljudske prirode ili prosto želja za boljim životom. Kaiko je želja za apsolutnom slobodom ili ne živeti uopšte.

Kasama™ - Sudbina duše; bezvremena realizacija duše da je budućnost, uključujući njeno prosvetljenje, već ovde. (Povezano sa reči “kismet.”)

Harizma - Milost iznutra. Ja Jesam u izražavanju. Milost duše. Harizma je dar milosti, autentični deo vas koji je samo želeo da bude osećen.

Kutumi lal Sing - Uzašli Majstor u ne-fizičkim ravnima koji je imao mnoge živote na Zemlji i isporučuje poruke kroz Džefri Hopi i mnoge druge.

Kajper - Prema Adamusu to je drevna egipatska reč, povezana sa skarabejem ili balegarom i znači stvaranje, rodjenje, kreativnost, oživljavanje. Dolazi iz originalnog razumevanja Duha, božanske kreativnosti svesti. Kajper: Duh u izražavanju, u bivanju.

Lemurija - Prva era zemaljskog iskustva kada su andjeli tek učili kako da spuste svoju energiju i utelove se u materiju.

Makio - Duhovne prazne reči i fraze koje odvraćaju od istinskog iskustva Sopstva. Adamus ovo takodje opisuje kao duhovno sranje.

Merabh™ - (Merab) Ne-linearno i ne-mentalno energetsko kretanje koje kombinuje reči, muziku i možda fizičko kretanje da stvori kvantnu promenu svesti.

Metatron - Arhandjel i član Reda Arhandjela. 2007-me godine Metatron je uzeo novo ime "Joham", što znači "Vaš glas u Duhu.”

Miraž - Mala, jednostavna lična ceremonija koja se radi da se potvrdi "aha" momenat ili uvid koji ste iskusili; ona služi da uzemlji pomak svesti u vašu ljudsku realnost.

Namaste - Bog unutar jednog priznaje Boga unutar drugog.

Ravni Blizu Zemlje - Ne-fizičke ravni koje okružuju Zemlju gde esencija mnogih bića ide izmedju života. To je sloj svesti blisko povezan sa Zemljom.

Nova Zemlja - Ne-fizička dimenzija sa svojstvima fizičke Zemlje koja služi kao biblioteka zemaljske mudrosti i iskustava, i kao učionica za andjele koji se pripremaju da dodju na Zemlju po prvi put.

Nova Energija - Sledeća evolucija energije koja dopušta integraciju dualnosti, koja uključuje našu božansku prirodu i našu ljudsku prirodu. Dok je trenutna energija vibraciona, nova energija se širi u svim pravcima istovremeno.

Nhahyu™ - (Nahaju) Naročit element svesti; koristi se da opiše svest, svesnost, senzitivnost i osećanja. Nahaju takodje znači uranjanje u osećanja, potpuno ih iskusiti, a onda ih pustiti; u potpunosti-utelovljeno-i-potpuno-otpušteno.

O-Bi-An - Drevni pozdrav i blagoslov izmedju putnika kada se sretnu na svojim putovanjima. To znači "Ja te poštujem zbog putovanja, bez obzira gde si."

Jednota - Originalna Kuća, Sve Što Je Bilo.

Red Arhandjela - Stvoren kao ujedinjen koncenzus svih energija i svih andjela, koji uključuje one koji se smatraju i svetlim i mračnim. Svi andjeli su stvorili ovaj Red Arhandjela da bi se pokrenuli na sledeći nivo razumevanja i energetskog rešenja.

Pakauwah™ - (Pakava) Totem ili duhovna životinja koju vi stvarate kao produžetak vaše sopstvene esencije da podrži vaše ljudsko iskustvo.

Tačka odvajanja - Momenat kada se realnost pomera iz jednog ciklusa ili spirale iskustva u sledeću.

Procesiranje - Ispitivanje, ponovno posećivanje, ponovno oživljavanje i analiziranje dogadjaja iz prošlosti u nastojanju da se nadje isceljenje i rešenje; suprotnost jednostavnom prihvatanju i integraciji.

Kvantni Skok - Tobajas je rekao da je 18.09.2007. čovečanstvo iskusilo kvantni skok u svesti, vreme gde se sve kreće toliko velikom brzinom da svest više ne sledi stari linearni put. Umesto toga, kvantni skok u svesti omogućava novi nivo kreativnosti, pronalazaka, naučnih otkrića i lične transformacije.

Sem - Pseudonim za Tobajasovu trenutnu zemaljsku inkarnaciju, koju je on u potpunosti utelovio 19.07.2009.

Drugi Krug - Sva kreacija, sve izvan Prvog Kruga, fizičko i ne-fizičko, uključujući ljudske ravni. Takodje se naziva Druga Kreacija.

Čulan - Korišćenje svih čula da se okusi i uživa u iskustvu života.

Sha-dhar™ - (Ša-dar) Uliti ili udahnuti život u život. Takodje uliti sebe u svoj život.

Šasat - Život bez moći; otpuštanje svake potrebe za moći, za igrama moći, borbom, ulogom žrtve, itd; stanje življenja u totalnom dopuštanju bez potrebe za moći.

Shaumbra™ - (Šaumbra) Ime koje Tobajas i drugi koriste za grupu ljudi koji prolaze kroz proces budjenja. Tobajas tvrdi da ovaj izraz potiče iz vremena Ješue ben Jozefa (Isus), kada bi se ljudi - mnogi od njih eseni - okupili radi tajnih duhovnih susreta. Slobodno prevedeno na stari jevrejski, prvi deo reči Šaumbra izgovara se "šau-hom". "Šau-hom" znači kuća ili porodica. Drugi deo izraza je "ba-ra", što znači putovanje i misija. Kada se ovi izrazi spoje to je "ša-hom-ba-ra" što znači porodica koja je na putovanju i iskustvu zajedno. Tobajas kaže da je u biblijskim vremenima "šaumbra" takodje bio šal ili marama, koje su nosili muškarci ili žene. Bili su izrazito grimizne boje da bi drugi znali da je vreme da se sretnu.

Šaud - Tokom Šauda, duhovnu esenciju grupe slušalaca okuplja čovek ili ne-fizičko biće kao što je Tobajas. Kolektivna poruka grupe se onda prenosi nazad grupi preko onoga koji kanališe. Pojednostavljeno, publika zapravo sluša svoja sopstvena unutrašnja ja.

Bića sa dušom - Kada je Duh eksplodirao nastale su sve duše. Svako biće sa dušom sadrži unutar sebe stvaralačku esenciju i suverenu energiju Izvora u jedinstvenom i ličnom izražavanju.

Izvor - Duh, izvor života unutar vas, božanska energija.

Duh - Takodje nazvan Bog, Izvor i Večno, božanska iskra koja je unutar svakog bića sa dušom.

Uzor - Uzor, kao u "biti Uzor Nove Energije" je svetlost vodilja, onaj koji obasjava potencijale za druge. Uzor je takodje učitelj koji deli ono što je naučio kroz svoja sopstvena iskustva. Svojim sopstvenim primerom, Uzor inspiriše druge da vide šta može biti učinjeno.

Hramovi Tien - Specijalno mesto u Atlantidi gde su se Šaumbre prvi put okupljale da izučavaju energiju. Mnoge Šaumbre znaju jedni druge iz vremena njihovog zajedničkog rada u hramovima.

Treći Krug - Energija ili esencija totalno suverenog sopstva, kompletnog samog po sebi, bez ikakve potrebe za nečim spolja. Vaš sopstveni Treći Krug je vaše stanje uzašća, vaš potpuni i kompletan suverenitet.

Tobajas - Istaknut u apokrifnoj (biblijskoj) Knjizi o Tobitu, Tobajas je andjeosko biće iz grupe duhovnih učitelja nazvane Grimizni Savet. Tobajas je kanalisao javne poruke od 21.08.1999. i sada je inkarniran u fizičkom telu na Zemlji. Tobajasove poruke kroz Džefri Hopi bile su date sa ljubavlju da ohrabre ljude da prihvate njihovu unutrašnju božansku esenciju.

Istinsko Ja ili Više Ja - Naša božanska esencija koja se sada budi unutar nas. "Božanski andjeo unutra.”

Praznina - Ništavilo izvan Kuće. Nakon što su napustili Kuću, andjeli su se našli u Praznini gde ništa nije postojalo, čak ni mrak. Koristeći svest i energiju, andjeoska bića su stvorila mnoge fizičke i ne-fzičke ravni iz Praznine.

Zid Vatre - Ekspanzija svesti ili spoznaja izvan sebe; metafora za "ulaz" koji vodi iz Kuće u Prazninu. Zona kroz koju smo prošli idući iz Prvog Kruga u Drugi Krug.

Ješua ben Jozef - Takodje poznat kao Isus; ljudska manifestacija kolektivne Hristove Svesti koju su na Zemlju doneli oni koji su razumeli da je vreme da se božansko stopi sa ljudskim na Zemlji.

Joham - Prema Tobajasu, Jo-ham je "vaše ime, Bog. Ljudsko božansko.” To je takodje novo ime arhandjela ranije poznatog kao Metatron "vaš glas u duhu". U Pismo ljudima koji se bude (07.07.2008.) Tobajas je rekao “Metatron je bio poznat kao vaš glas u duhu, a sada je Joham poznat kao vaš duh u ovoj realnosti, vaš duh u materijalnoj praksi, vaš duh prisutan u vašem životu danas.”

“Joham” je takodje naziv muzičke grupe koju čine Gerhard Fankhauser, Einat Gilboa and Amir Ya’acoby. Vrlo popularna grupa na dogadjajima Grimiznog Kruga, Joham je saradjivao na nekoliko muzičkih produkcija sa Tobajasom, Adamusom, Kutumijem i Džefri Hopi.