"Gabrielin trumpetti"

Esitetty Crimson Circlelle
3.11.2002
Suomentanut Lea Lintunen


Tobias: Ja niin se on, rakkaat ystävät ja Shaumbrat, että kokoonnumme jälleen alati muuttuvassa energiassanne. Musiikin soidessa (Brian Keanen “Western Sky” ennen kanavointia) monet teistä kuulivat ja tunsivat Gabrielin trumpetin frekvenssin. Gabriel puhalsi trumpettiinsa monia vuosia sitten kutsuen teitä palvelukseen, muutoksiin, Uudelle Maapallolle ja ylösnousemukseen.

Musiikin soidessa tunsimme sydämienne laulavan. Muistitte Gabrielin puhaltaneen trumpettiinsa ensimmäistä kertaa vuonna 1987. Sanoitte silloin: “Kyllä! Kyllä Henki, olen paikalla. Kyllä Henki, olen valmis siirtymään eteenpäin.”

Voi, millaisella matkalla olettekaan olleet siitä lähtien! Meidän näkökulmastamme katsottuna siitä ei ole kulunut kuin hetki. Teidän aikakäsityksenne mukaisesti siitä on jo 15 vuotta. Millaisella matkalla olettekaan olleet päästäksenne tähän pisteeseen!

Liikutus valtaa meidät kokoontuessamme tällä tavalla… laskiessanne alas muurinne ja varustuksenne…tietäessänne Hengen, Tobiaksen ja kaikkien tänne kokoontuneiden rakkauden ympäröivän teitä. Kyllä, tuntiessanne ennen kaikkea Shaumbrojen, vierustovereidenne, rakkauden verhoavan teidät. Heidän, joiden kanssaan pelasitte jalkapeliä viime tapaamisessa! (naurua)

Joku päivä vielä istumme kanssanne sanomatta sanaakaan. Jaamme keskenämme vain tunteet ja rakkauden. Tanssimme kanssanne hiljaisuudessa.

Rakkaat ystävät, kuulimme teidän suunnittelevan kanavoimisen opiskelua (viittaa Crimson Circlen kanavointiworkshopiin). Haluamme kertoa teille jotakin. Osaatte jo kanavoida. Ette vain tiedosta osaavanne! Se tulee olemaan teille niin helppoa. Teidän ei tarvitse muuta kuin antaa itsellenne lupa, luottaa itseenne ja kuulla sisäinen äänenne, tuntea sisäinen liekkinne.

Aivan, olen sanonut aikaisemminkin, että ollessanne yhteydessä todellisiin olemuksiinne kuulette taustalla selkeästi meidän äänemme. Oivallatte, että olemme olleet kanssanne koko ajan, että ette ole koskaan yksin. Tämä matka on meidän kaikkien matka.

Oppiessanne ilmaisemaan jumalallisuuttanne kuulette meidät selkeästi. Pystytte poimimaan nimiä. Tunnistatte arkkienkelit. Tunnette minun energiani aivan uudella tavalla. Pystytte helposti tunnistamaan tässä elämässänne tuntemanne, mutta jo kuolleet ihmiset. Tämä tulee olemaan teille uusi kyky.

On todellakin olemassa uusi tapa kanavoida. Pyydämme Cauldrea (Geoffrey Hoppe) käyttämään sitä yhä enemmän ja enemmän. Eikä se ole sellainen kuin luulette. Vanhan Energian kanavointitapa oli “raivata itsenne pois tieltä”, jotta enkelit voisivat puhua kauttanne. Sallitte niiden käyttää kehojanne, ääntänne ja todellisuuttanne omien energioidensa välittäjinä.

Tiedättekö, että pyydämme Cauldrea antamaan energiansa olla täydellisesti läsnä Nyt-hetkessä kanavoidessamme? Tällä tavalla hänen kehonsa ei joudu niin kovalle koetukselle. Kanavointi tapahtuu luonnollisesti, eikä Cauldre ole kuin tahdoton nukke. Sen sijaan hän on osa energiaryhmää, joka tuo viestin esille. Tällä tavalla kanavointi on enkeli- ja ihmisenergioiden kuoro.

Sama pätee teihin, rakkaat ystävät. Kun opettelette kanavoimaan, olkaa läsnä täydellisesti. Tietäkää, että haluamme teidän olevan läsnä kanssamme. Seisomme kaikki yhdessä.

Ette luota täydellisesti itseenne ja pelkäätte, että jokin osa teitä häiritsee, valikoi ja vääristää viestejä. Olette sen yläpuolella. Kun todella luotatte ja annatte jumalallisuutenne astua esiin, ei se voi johtaa teitä harhaan. Se ei välitä teille epäsopivia viestejä.

Avautumisenne ja osallistumisenne tasavertaisina kanssamme luo vahvan kanavan. Huomaatte, että se ei ole niin rasittavaa kehoillenne ja mielillenne. Teidän ei tarvitse läpikäydä drastisia muutoksia siirtyäksenne pois ihme… ihmistasolta – tai ihmetasolta; uusi sana, jonka juuri keksin (yleisö nauraa Tobiaksen lipsahdukselle) – muunneltuun tajunnantilaan. Uudessa Energiassa olette kokonaan läsnä Jumalallisina Ihmisinä, annatte meidän liittyä Nyt-hetkeenne ja lausutte ääneen meidän kaikkien kuorona lausumamme viestin.

Tällaista on kanavointi Uudessa Energiassa. Tällaisiksi te olette muuttumassa. Olkaa täysillä läsnä meidän kanssamme. Liittykää seuraamme ja sanokaa “kyllä!” Siirtykäämme kaikki yhdessä Uuteen Energiaan.

Rakkaat ystävät, viime Shoudissa annoitte itsellenne väkevät työkalut Uutta Energiaa varten. Meihin tällä puolella verhoa oleviin kykynne keskittyä ja artikuloida teki vaikutuksen. Meillä oli kiire kirjoittaa kaikki sananne ylös ja tarkkailla ilmaisunne energiaa. Päätimme muistuttaa teitä sanoistanne jatkuvasti, yhä uudelleen ja uudelleen, kunnes tuntisitte sisimmässänne olevanne valmiit ja sanoisitte: “Kyllä, minä pystyn tähän.”

Itsellenne lahjoittamat Uuden Energian työkalut ovat aika yksinkertaiset. Hengittäminen, rakkaat ystävät… hengittäminen herättää henkiin. Se kertoo kehoillenne, että haluatte elää. Ei enää läkähtymistä tai vain osittain läsnä olemista. Hengittäminen kertoo kehoillenne seuraavaa: “Kyllä, haluan elää ja uudistua. Kyllä, elämälläni on tarkoitus. Olen Mitä Olen tässä hetkessä.”

Hengittäminen on niin, niin yksinkertaista. Se ei ole mikään monimutkainen väline. Se ei myöskään maksa mitään. Teidän ei tarvitse käydä kouluja oppiaksenne hengittämään. Se on luonnollinen ja väkevä lahja Jumalalta. Käyttäkää sitä vaikeuksissa tai paineen alla ollessanne, kuten tiedämme monien teistä tälläkin hetkellä olevan. Käyttäkää hengitystä uuden elämän luomiseksi, tuodaksenne uutta eloa sanoihin “Minä Olen.”

Rakkaat ystävät, annoitte itsellenne myös tuntemisen työkalun. Tuntemisen; avautumisen ja tuntemisen. Aivan, joskus se on vaikeaa, koska tunnette oman sekä muiden tuskan. Rakkaat ystävät, tietonne perustuu siihen, että olette itse kärsineet. Tunnette tuskan. Se palvelee tarkoitusta, on osa prosessia. Kun oivallatte sen, ette kärsi enää.

Kipu luo energiaa, joka auttaa teitä kehittymään ja laajentumaan. Se ei ole teille enää ns. negatiivinen asia. Kun avaudutte tuntemaan, saatatte myös tuntea menneisyyteenne liittyvät tuskat. Ymmärtäkää, että se on tarkoituksenmukaista.

Tunteminen mahdollistaa myös elämän syleilemisen… oman elämänne… ja muiden elämien… se mahdollistaa elämän makeuden… puhtauden… ja kauneuden tuntemisen. Tunteillenne avautuminen sallii teidän nauttia ihmisyydestänne enemmän kuin koskaan aikaisemmin, nauttia yksinkertaisista asioista… vitseistä… ruoasta… seksistä… kaikista ihmisille annetuista lahjoista.

Tuntekaa oma itsenne, identiteetit jotka loitte. Tiedättehän, rakkaat ystävät, että niin monet niistä ovat lähtöisin aivoistanne. Sen vuoksi ette luota itseenne ettekä siihen, keitä todellisuudessa olette. Käyttäkää tunteitanne, olemuksianne ja sydämiänne. Antakaa vasta sitten aivojen hoitaa yksityiskohdat. Järkenne pitää huolta jokapäiväisestä todellisuudestanne. Antakaa itsenne tuntea. Hengittäkää ja tuntekaa, rakkaat ystävät.

Kolmas itsellenne antama työkalu on eläminen nyt-hetkessä, täydellinen läsnäolo. Kuten sanoimmekin, menneisyydessä eläminen laukaisee sisimmässänne kuoleman prosessin. Tulevaisuudessa eläminen puolestaan tukahduttaa teidät. Se tukahduttaa jumalallisuutenne. Eläkää Nyt-hetkessä tiedostaen, kokonaisuudessanne läsnä.

Nyt-hetkeen mahtuvat paitsi tämä huone myös kaikki, mitä elämissänne tapahtuu. Kaikki se on osa Nyt-hetkeä. Olette kuitenkin läsnä kokonaisuudessanne, maadoittuneina ja keskittyneinä. Nyt-hetkessä eläminen houkuttelee luoksenne kaiken teille tarkoituksenmukaisen. Tämä on yksinkertaista henkistä fysiikkaa.

Neljäs itsellenne antama työkalu on antaa tien kulkea lävitsenne Nyt-hetkessä. Tiedämme, että painiskelette vielä tämän asian parissa, yritätte ymmärtää sitä. Olette kuitenkin jo saavuttamassa ymmärrystä.

Työskennellässänne tämän asian parissa alatte ymmärtää sen taianomaisuuden. Aivan, käytämme sanaa taianomainen, synkronismi. Ollessanne täysillä läsnä Nyt-hetkessä, tietoisesti hengittäen ja tuntien, vedätte puoleenne kaikkia teille tarkoituksenmukaisia asioita. Olette kuin magneetit. Kaikki tuodaan teille juuri oikealla hetkellä. Kaikki resurssirt ja työkalut, samoin tulevat oppilaanne.

Kun ette elä Nyt-hetkessä, muistutatte tyhjiä taloja. Kun työkalut, ihmiset ja mahdollisuudet tuodaan Nyt-hetkeenne, ette ole kotona niitä vastaanottamassa.

Eläessänne Nyt-hetkessä kaikki tarpeellinen tuodaan teille. Pysytte nykyhetkessä, mutta tie liikkuu. Se tuo teille kaiken tarvitsemanne. Pystytte tuntemaan, mitä sisäistää ja minkä taas antaa jatkaa matkaansa teistä kosketuksen saaneina. Kun hengitätte, tunnette ja elätte Nyt-hetkessä, niin teillä on jumalallisen liekkinne voima kohdata mitä tahansa.

Nämä neljä työkalua – hengittäminen, tunteminen, Nyt-hetkessä eläminen ja kaiken puoleenne vetäminen – ovat niin, niin yksinkertaisia välineitä. Opettakaa niitä, rakkaat ystävät, oppilaillenne. Opettakaa niitä. Muut eivät välttämättä ymmärrä niitä heti. Ne vaikuttavat heistä liian yksinkertaisilta keinoilta. Aivot jumittuvat yrittäessään analysoida niitä.

Tiedätte, miltä se tuntuu. Antakaa päissänne kuuluvan jaarittelun mennä ohi. Käykää sitten nämä työkalut läpi oppilaidenne kanssa askel askeleelta. Käykää ne läpi heidän kanssaan. Auttakaa heitäkin ymmärtämään sama minkä itsekin ymmärsitte – Uuden Energian neljä työkaluja, jotka annoitte itsellenne Shoudissa, ja jotka me kaikki verhon toisella puolella allekirjoitamme. Emme olisi itsekään osanneet ilmaista niitä paremmin. Tämä tarkoittaa sitä, että Shaumbrat ovat saavuttamassa uutta valaistumista.

Rakkaat ystävät ja Shaumbrat, universumi katsoo teihin juuri nyt. Kaikki enkelit ja entiteetit tarkkailevat tekemisiänne. Tämä on tärkeä tienristeys meille kaikille; ihmisille, Jumalallisille Ihmisille ja meille kaikille. Aivan, verkkojen säädöt on melkein saatettu päätökseen. Niitä vain viimeistellään nyt, laitetaan pistettä iin päälle. Kun verkkojen säädöt on tehty, esitetään uusi kutsu. Se koskee Kaiken Mitä Olette hyväksymistä.

Aivan, olemme kiireisiä meidän puolellamme verhoa. Me seuraamme tilannetta ja reagoimme tarpeen mukaan. Haluamme nähdä mitä teette kyvyllänne integroida täydellisesti jumalallisuutenne. Haluamme nähdä mitä teette muistaessanne, keitä todellisuudessa olette. Kun verkkojen säädöt on suoritettu loppuun, haluamme nähdä miten työskentelette kanssamme ja luotte Uutta Maapalloa.

Tulemme seuraavien viikkojen aikana, kalenterivuotenne päättyessä ja uuden alkaessa, tärkeään tienristeykseen. Miten ihmiset ottavat vastaan tämän Uuden Energian potentiaalin, mahdollisuuden tuoda esiin ja hyväksyä oman jumalallisuutensa? Kaikkien silmät seuraavat Maata ylhäältä, mukaan luettuina menneisyytenne aspektit, joita saatatte kutsua avaruusolioiksi. Ne haluavat tietää, miten otatte vastaan tämän uuden potentiaalin, kyvyn todella tuoda esiin jumalallisuuttanne ja pitää siitä kiinni. Ne haluavat tietää, miten ilmaisette sitä.

Arkin Veljeskunta (arkkienkelit) seuraavat teitä kiinteästi. Mitä tulee tapahtumaan? Mitä tapahtuu, kun ihmisille annetaan tämä uusi potentiaali ja Uusi Energia? Niin paljon tapahtuu tästä hetkestä tämän vuoden loppuun, jolloin verkkojen säädöt saatetaan päätökseen.

Seuratkaa mitä tapahtuu uuden vuoden ensimmäisinä kuukausina. Se antaa teille vihiä siitä, mihin suuntaan Vanha Maapallo on menossa.

Tarkkailkaa itseänne seuraavien kuukausien aikana. Tarkkailkaa ja tuntekaa sisimmässänne tapahtuvat muutokset. Olette läpikäyneet niin monia asioita viime vuosien aikana. Huomatkaa, rakkaat ystävät, miten paljon helpommaksi kaikki muuttuu. Olette vapauttaneet… vapauttaneet… ja vapauttaneet… ja saapuneet nyt hyväksymisen ja ilmaisun vaiheeseen. Seuratkaa kuinka omat elämänne ja asenteenne muuttuvat, aivan kuten kykynne todella luoda todellisuuteenne mitä tahansa.

Seuraavat kuukaudet tulevat olemaan erittäin tärkeät. Emme haluaisi sanoa niiden olevan kriittiset maapallon ja universumin tasapainon kannalta, mutta tavallaan ne ovat. Voi, jos asiat eivät suju oletetusti, rakkaat ystävät, jos ne eivät suju niin kuin pitäisi, niin olemme ainakin oppineet valtavan määrän uusia asioita. (hykertelyä) Näemme kaiken kuitenkin sujuvan niin kuin pitääkin.

Olette läpikäyneet rankimmista rankimman omissa elämissänne. Nyt on kyse siitä, että alatte suorittaa tehtäväänne. Mutta kuten sanoimmekin, vaikka asiat eivät sujuisikaan niin kuin pitäisi, niin hallussamme on silti valtava määrä uutta tietoa. Jos joutuisimme yrittämään uudelleen, aloittaisimme kaiken paljon viisaampina ja edistyneimpinä. Mitään tekemäänne ei ole koskaan heitetty hukkaan. Yksikään kokemus, ajatus tai tunne ei ole ollut turha. Ne ovat kaikki olleet osa prosessia, jossa Koti on lähentynyt teitä. Ne kaikki ovat laajentaneet Ensimmäistä Ympyrää ja nopeuttaneet Kaiken Mitä On siirtymistä Uuteen Energiaan.

Tuho ja kaiken loppu? Ei, emme näe mitään sellaista. Kaaos kaikkialla ympärillänne? Ehdottomasti! Ehdottomasti! Olette keränneet omien kokemustenne kautta empatiaa, jota tarvitsette muiden ihmisten kokiessa samanlaisia asioita kuten te. Aivan, heidän kokemuksensa tulevat muistuttamaan teidän kokemuksianne kuten kerrosten kuoriutuminen… ratkaisun löytyminen omasta sisimmästä… identiteetin muuttuminen, vanhojen kokemusten illuusioiden katoaminen… ja uuden ymmärryksen saavuttaminen, uuden Luoja- ja kruununperijäidentiteetin omaksuminen.

Joten kaaos todellakin vallitsee kaikkialla. Tulette huomaamaan sen. Näette sen perheenjäsenissänne, ystävissänne ja työpaikoillanne. Näette sen lehtien otsikoissa. Tiedätte kuitenkin jotakin. Tiedätte, että asiat eivät ole hajoamaisillaan. Tiedätte ihmisten edistyvän omilla poluillaan.

Miksi luulette, että Crimson Council ja To-Bi-Wah’n Veljeskunta aloittivat työskentelyn kanssanne muutama vuosi sitten? Teimme sen rohkaistaksemme teitä matkallanne ja kannustaaksemme teitä toimimaan Uuden Energian ja jumalallisuuden opettajina.

Rakkaat ystävät, me kaikki seuraamme nyt, mitä tapahtuu. Voisi sanoa, että olemme innoissamme kuin joulua odottavat lapset. Olemme innoissamme teidän vuoksenne, Shaumbrat, sillä olette läpikäyneet vaikeistakin vaikeimman. Olette nyt tulleet vaiheeseen, jolloin voitte todella elää, ilmaista ja luoda helposti. Tämän vuoksi me olemme innoissamme. Biologianne on palaamassa sopusointuun. Opitte, miten mielenne toimii ja miksi. Ymmärrätte pian, että olette voimaantuneita  Luojia joka ikinen hetki.

(Tauko)

Minä, Tobias, haluaisin nyt kommentoida henkilökohtaisesti tämänhetkisiä tapahtumia. Jotkut teistä saattavat olla samaa mieltä kanssani, jotkut eivät. Olkoon niin. Cauldre on ystävällisesti ilmoittanut siirtyvänsä sivuun hetkeksi, jotta tunteeni pääsisivät valloilleen.

Kyllä, olen aika intohimoinen tämän asian suhteen, olenhan… olenhan joskus elänyt ihmisenä Maan päällä. Siksi tiedänkin, miten asiat toimivat maapallolla. Olen nyt toisella puolella verhoa, joten näkökulmani on erilainen kuin ihmisillä. Näen hyvin selvästi, rakkaat ystävät, että erityisesti yhden asian on muututtava Maan päällä. Tarkoitan uskontojanne. Niiden on muututtava.

Kenellä on valta? Ei poliitikoilla, vaan uskonnollisilla ja henkisillä johtajilla. Ketkä vaikuttavat ihmisten sieluihin? Etupäässä kirkot. Ja olen nähnyt, miten ne pidättelevät itseään ja ihmisiä. Tähän on tultava muutos.

Kirkkojen perustana toimivat vanhat säännöt, ohjeet ja pelot. Ne toistavat vanhoja tarinoita. Uskonnolliset johtajat, kirkkojen ovien vartijat, pelkäävät omia varjojaan. He pelkäävät astua esiin ja kertoa oman totuutensa. He pelkäävät, sillä he tietävät itsekin Jumalan pysyneen heille arvoituksena! He elävät ja nukkuvat tämän asian kanssa. He rukoilevat, rukoilevat ja rukoilevat, että oppisivat tuntemaan Jumalan… tai että Jumalaa ei ole. Voitte käsittää tämän lauseen aivan kuten haluatte.

Rakkaat ystävät, maailman uskontoja hallitsevat pelkäävät katsoa sisimpäänsä. Siitä huolimatta tällaiset ihmiset johtavat miehiä, naisia ja lapsia. He seisovat saarnatuoleissaan ympäri maailmaa viikonloppuisin, ja teeskentelevät tietävänsä ja ymmärtävänsä. He itse kuitenkin tietävät, että eivät tiedä.

Joten miten he sitten toimivat tässä tilanteessa? He tukeutuvat vanhoihin kirjoihin ja sääntöihin sekä levittävät pelkoa ympäriinsä. He eivät opeta oppilaitaan katsomaan omaan sisimpäänsä. He eivät opeta, että jumalallisuus on henkilökohtainen asia, ykseys, ja että sen voi tunnustaa omakseen. Sitä ei tarvitse oppia, vaan se tunnetaan ja koetaan.

He opettavat asioita, jotka henkilökohtaisesti järkyttävät minua, Tobiasta. He saarnaavat helvetistä, jota ei edes ole olemassa, ja taivaasta, joka on tarkoitettu vain harvoille ja valituille. He opettavat, että olette tehneet jotakin väärin, ja että teidän on ansaittava tienne takaisin taivaaseen. Se on valetta, ja he tietävät sen! He elävät tällaista elämää joka päivä, mutta eivät osaa lopettaakaan.

Uskonnoilla on valta maailmassanne. Niiden valta on suurempi kuin rahan ja politiikan. Jos kirkot alkaisivat levittää tietoa siitä, että te kaikki olette Jumalia, ja että voima piilee sisimmässänne, niin Maa tekisi välittömästi jättiläismäisen loikan värähtelytasonsa suhteen. Meidän ei tarvitsisi käydä läpi kaikkia näitä kamppailuja ja työmääriä.

Rakkaat ystävät, minä, Tobias, en näe asioiden muuttuvan yhdessä yössä. Liian paljon on pelissä. En näe uskontojen julistavan, että “tekin olette Jumala.” Näen niiden sen sijaan keksivän yhä enemmän sääntöjä ja tapoja hämmentääkseen teitä; ovathan ne itsekin hämmentyneitä. Kuinka ne voisivatkaan puhua selkeästi ja totuudenmukaisesti ollessaan itse hämmentyneitä, rukoillessaan ja etsiessään hiljaisina hetkinään Jumalaa ja pelastusta, jota ei löydy muualta kuin omasta sisimmästä?

Tämä on minun lempiprojektini ja -lapseni. Puhun samasta asiasta lisää tulevaisuudessakin. Rakkaat ystävät, uskontojen on nyt muututtava. Voitte rukoilla rauhaa sotaa käyville maille. Sillä ei kuitenkaan ole mitään vaikutusta niin kauan kuin uskonnot ovat vallassa.

Ja siksi, rakkaat ystävät, minä ja kaikki muutkin – Rafael, Gabriel, Maria, Metatron – siksi me toistamme teille yhä uudelleen ja uudelleen, että kaikki alkaa sisimmästänne. Kaikki alkaa siitä, että hyväksytte oman voimanne ja kaiken mitä olette.

Kuten tiedättekin, on pelottavaa ja vaikeaa katsoa omaan sisimpään ja sanoa: “Loisiko Jumala samanlaisia asioita kuten minä? Miten voin olla Jumala ja luoda sodat? Miten voin olla Jumala ja aiheuttaa tuskaa muille? Miten voin olla Jumala ja olla joskus niin ymmärtämätön… olla ymmärtämättä, miten asiat todella toimivat?”

Rakkaat ystävät, Jumalan täydellinen ymmärtäminen tarkoittaa aitoa myötätuntoa, TÄYDELLISTÄ myötätuntoa ja ymmärrystä siitä, että Jumala haluaa kokea sodan. Jumala haluaa kokea, millaista on unohtaa oma, todellinen identiteetti. Jumala haluaa kokea millaista on elää upeassa ihmisruumiissanne. Jumala haluaa kokea omat luomuksensa. Se on myötätuntoa. Tällainen on Jumala. Ettekä koskaan voi lukea tätä vanhoista kirjoista tai uskonnoista, jotka edelleen hallitsevat ihmisten sieluja.

Olkaa voimakkaita matkallanne. Olkaa rohkeita tietäessänne olevanne myös Jumala. Elätte nyt uusia aikoja. Jumalallisuutenne on kokonaisuudessaan saatavillanne, sillä verkkojen säädöt on saatettu loppuun. Säädöt eivät olleet välttämättömät jumalallisuutenne omaksumiselle, rakkaat ystävät, mutta ne tekevät sen hiukan helpommaksi.

Olette nyt saapumassa vaiheeseen, jolloin saatatte loppuun hyvin herkän ja tärkeän syklin – Vanhasta irtipäästämisen. Olette oivaltamaisillanne todelliset identiteettinne, työkalunne ja voimanne. Olette astumassa esiin uusin ja erilaisin tavoin.

Muistakaa olla sotkeutumatta sääntöihin. Muistakaa kertoa jokaiselle miehelle, naiselle ja lapselle, että he omistavat oman jumalallisuutensa. Se ei löydy kirkoista eikä kirjoista. Heidän ei tarvitse kuolla muistaakseen tai kokeakseen jumalallisuutensa. He ovat jumalallisia Nyt-hetkessä. Muistakaa nämä sanamme.

(Tauko)

Miten upeaa onkaan puhua teille! On mahtavaa mennä yhä syvemmälle ja syvemmälle kanssanne! Miten rakastankaan tätä mahdollisuutta jakaa matkanne kanssanne. Siirrymme seuraavaan sykliimme, Shaumbrat.

Sallikaa meidän nyt esitellä tämänpäiväinen vieraamme. Vieraamme on… voi, tiedämme monien teistä jo tunteneen vieraamme energian minun höpöttäessäni teille. Sisään astuu nyt energia, tuttu energia, joka odottaa säteillen vuoroaan olla kokonaan läsnä tässä tilassa. Tunnustelkaa hetki tätä energiaa. Olkaa läsnä Nyt.

Hengittäkää ja tunnustelkaa tätä energiaa. Älkää yrittäkö saada sen nimeä selville järkenne avulla. Sen sijaan tuntekaa vieraamme energia. Alatte ymmärtää ja tuntea. Annamme rakkaan vieraamme nyt astua esiin ja puhua teille suoraan.

(Tauko Cauldren ja Tobiaksen vaihtaessa energioita)

Tervehdys rakkaat. Olen Kryon Magneettipalvelusta. Liityn tänään seuraanne liikuttuneena. Aivan, olen kuten Tobias sanoikin odottanut vuoroani, astellut tässä energeettisessä tilassa, odottanut tilaisuutta olla kanssanne. Jokainen teistä on työskennellyt viime vuosina Kryonin, minun energiani kanssa. On ihastuttavaa olla tänään seurassanne. Kiitän Tobiasta ja kaikkia muitakin, joiden luvalla olen täällä tänä ympyrän sulkeutumisen hetkenä.

Olen Kryon Magneettipalvelusta, ja olen ollut täällä yhteensä yksitoista plus kolme vuotta. Elokuussa 1987 arkkienkeli Gabriel esitti kutsun. Gabriel puhalsi trumpettiinsa kutsuen niitä, jotka olivat valmiit heräämään, astumaan esiin ja tekemään työnsä siirtyessämme Uuteen Energiaan. Kuulitte kutsun syvällä sisimmässänne. Vastasitte siihen omalla sopivalla tavallanne.

Kryonin seurue kuuli kutsun ja vastauksenne. Ja vuonna 1989 seurue tuli Maan päälle säätääkseen verkot vastaamaan muuttuvaa tietoisuuttanne. Työ kesti neljätoista vuotta. Sen päätyttyä jumalallisuutenne, joka oli Kotoa lähdöstänne saakka ollut kotelossa ja odottanut syklien loppuun saattamista ja teitä, oli kokonaisuudessaan käytettävissänne.

Joten vuonna 1989 seurue siis aloitti työnsä. 1.1.1992 Kryon tuli Maan päälle kokonaisuudessaan aloittaakseen todella verkkojen säädön. Samalla 144,000 ihmistä kutsuttiin töihin. 144,000 Maan päällä elävää ihmistä kutsuttiin palvelukseen aloittamaan ylösnousemusprosessi. Tämä oli siirtyminen Vanhasta Energiasta Uuteen Energiaan, jumalallisuuteen.

144,000 ihmistä antoi vastauksensa. Kaikki tässä huoneessa istuvat, tätä kuuntelevat ja lukevat sekä kaikki työhöni vastakaikua tuntevat antoivat vastauksensa. 144,000 valitsi ylösnousemuksen. Monet teistä eivät ymmärtäneet järkiperäisesti ihmistasolla, mitä se merkitsisi ja toisi mukanaan. Siitä huolimatta te 144,000 vastasitte kutsuun.

Monet teistä pitivät itseään arvottomina tähän tehtävään. Ajattelitte, että teitä ei varmasti valittaisi. Luulitte jonkun muun hoitavan tehtävän paremmin. Ajattelitte, että valittujen fyysiset ruumiit haihtuisivat ilmaan ja katoaisivat. Olettekin jo oppineet, että niin ei käy. Te vastasitte “kyllä.” Te astuitte eteenpäin aloittaaksenne ylösnousemuksen. 144,000 aloitti tämän prosessin. Ja toiset 144,000 liittyi heihin, ja sitten taas 144,000 lisää, jne. jne.

Minä, Kryon, olen paikalla puhuakseni teille, jotka astuitte eteenpäin, nostitte kätenne ilmaan  Gabrielin trumpetin soidessa. Kiitän ja kunnioitan teitä kaiken sen vuoksi, mitä olette tehneet ylösnoustaksenne. Te aloititte energian, joka muutti Maata ja samalla koko universumia.

Työni Maan päällä on melkein tehty. Minun on emotionaalisesti vaikea hyvästellä teitä. En ole koskaan ollut ihminen. Aivan, olen vain teidän aspektinne. Olen kuitenkin nauttinut tästä ajasta seurassanne niin syvästi, että en olisi koskaan edes osannut kuvitella voivani kokea jotakin tällaista. Kryon on rakastunut ihmisiin, joita se on palvellut. Olemme viettäneet niin paljon aikaa yhdessä tapaamisissa, kokoontumisissa ja henkilökohtaisesti kasvokkain. Minun on vaikea siirtyä tässä vaiheessa eteenpäin. Mutta työni on melkein valmis. Miten siis voisinkaan jäädä, kun on teidän vuoronne ottaa ohjat käsiinne?

Aivan, henget meidän puolellammekin itkevät. Rakkaat, aikani Maan päällä on päättymässä. Olen silti aina seurassanne. Työni vie minut nyt uuteen paikkaan, jossa tapaamme jälleen, tosin eri tavalla kuin Maan päällä. Työni vie minut paikkaan, josta veljeni Tobias on puhunut, ja josta arkkienkeli Mikael puhuu paljon seuraavien kuukausien aikana.

Paikan nimi on Uusi Maapallo. Kryon menee sinne auttaakseen teitä ja muita enkeleitä asentamaan uudet magneettiverkot. Ne ovat erilaiset kuin maapallon ympärillä olevat verkot. Hyvin erilaiset. Uuden Maapallon verkot mahdollistavat teleportaation. Niiden ansiosta pystytte jälleen luomaan melkein ajatuksennopeudella. Verkot, jotka asennan, mahdollistavat samanaikaisen kommunikaation ja yhteyden Kaiken Mitä Olette ja Hengen kaikkien aspektien välillä. Se tulee olemaan mieluisaa työtä minulle ja seurueelleni.

Tulen aina muistamaan kallisarvoisen aikamme Maan päällä ja ne 144,000, jotka vastasivat Gabrielin trumpetin kutsuun rohkeasti ja pelottomasti, antautuen täydellisesti palvelemaan Henkeä. Tulen aina kommunikoimaan kanssanne ja olemaan teihin yhteydessä. Teen sen eri paikasta kuin ennen.

Siirrytte pian Uudelle Maapallolle. Muutatte asumaan sinne. Tulette sinne leikkimään ja luomaan. Ja minä tunnistan teidät. Tiedän nimenne sieluntasolla. Tunnistan energianne. Olen siellä odottamassa teitä, jotta voisimme jälleen aloittaa yhteistyön.

Minun työskennellessäni Maan uloimpien magneettiverkkojen parissa olette te työskennelleet Gaian kristalliverkkojen kanssa. Ne ovat Maan sisässä olevat, ulkoisia magneettiverkkoja vastaavat verkot. Olette vaikuttaneet niihin vapauttamalla menneisyytenne, entisten elämienne energiat sekä patoutuneet energiat. Rakkaat ystävät, olette säätäneet Maan kristalliverkkoja minun säätäessäni Maata ympäröiviä magneettiverkkoja. Olemme yhdessä luoneet muutoksen. Olemme luoneet uuden potentiaalin.

Oli kunnia saada Tobiakselta kutsu liittyä tänään seuraanne. Työ on melkein tehty. Lausun teille rakkautta loistavat jäähyväiset.

Ja niin se on.

(Tauko. Tobias palaa takaisin)

Tobias: Minä, Tobias, palaan Kryonin rakkauden ja tunteiden täyttämänä. Tiesin tietenkin etukäteen, että Kryon olisi erityisvieraamme tänään. Voitte vieläkin tuntea Kryonin energian täyttävän teidät, tanssivan ympärillänne. Kryon on ollut ja tulee edelleenkin olemaan tärkeä osa työtämme Maan päällä.

Kryon jättää fyysisen planeetan, mutta jatkaa työskentelyä Uudella Maapallolla. Kryon tarjoaa teille rakkautta ja voimaantumista jakaessaan tämän tilan kanssanne tänään. Työskentelette uudestaan tulevaisuudessa tämän energian kanssa. Tämä ihastuttava energeettinen, Kryon-niminen entiteetti siirtyy nyt työskentelemään Uuden Maapallon magneettiverkkojen parissa. Se on paikka, johon tekin siirrytte aikanaan.

Ja rakkaat ystävät, juhliaksemme tekemäänne työtä ja Uutta Maapalloa, pyhitämme seuraavan tapaamisemme, syntymää merkitsevän kuukauden tapaamisen, Uudelle Maapallolle. Puhumme sen ominaisuuksista. Puhumme siitä, miten Maa-planeetalla, Gaialla, opittuja asioita voidaan hyödyntää Uudella Maapallolla. Puhumme Uuden Maapallon potentiaalista sekä siitä, millaisen leikkikentän se teille tarjoaa.

Emme yleensä paljasta teille seuraavan tapaamisemme aihetta. Tällä kertaa halusimme kuitenkin kasvattaa ennakko-odotuksianne! Haluamme teidän alkavan tuntea tämän Uuden Maapallon, jota rakennetaan juuri nyt. Puhumme siitä ensi kerralla yksityiskohtaisesti. Joten pyydämme teitä olemaan esittämättä sitä koskevia kysymyksiä tänään. Säästämme kaiken ensi kertaan.

Rakkaat ystävät, nyt onkin Shoudin aika. On teidän vuoronne jakaa totuutenne. Cauldren on aika toimia energioidenne keskuksena, teidän jotka istutte paikalla tai yhdistytte kanssamme ympäri maailmaa.

Cauldre vitsailee kanssamme. Hän sanoo, että tämänkertainen tapaamisemme on kuin “Tobias Show”, (naurua) johon osallistuu julkkiksia ja muita vieraita. Hän valittelee sitä, että joutuu koko ajan vaihtamaan kanavointitaajuutta. Tämän pitäisi kuitenkin olla luonnollista sekä hänelle että teille… tämän energiasta toiseen siirtymisen.

Pidämme pienen tauon suorittaaksemme säädöt. Ja sitten kuulettekin omat äänenne.

(Tauko)

Shoud:  Me olemme Shaumbroja. Me olemme perhettä. Olemme yksi ja monta ääntä. Olemme sulkemassa ympyrää, aloittamassa uutta ja lopettamassa vanhaa sykliä. Olemme tulossa vaiheeseen, jolloin meidän ei tarvitse enää piilotella aitouttamme, vaan voimme olla Kaikkea Mitä Olemme. Me  Shaumbrat olemme toimineet salassa pitkään, työskennelleet oman sisimpämme ja irtipäästämisen parissa saavuttaaksemme uutta viisautta ja ymmärrystä.

Kuten Kryon sanoikin, olemme läpikäyneet prosessia, johon kului 14 vuotta. Me Shaumbrat olemme varsin innokkaita tulevaisuuden, sen mikä meitä odottaa suhteen. Tiedämme, että olemme melkein sulkeneet ympyrän. Emme ole vielä varmoja, olemmeko oppineet kaiken mahdollisen.

Shaumbroina ymmärrämme, että on aika siirtyä eteenpäin. On aika hyväksyä jumalallisuutemme ja olla Kaikkea Mitä Olemme. Olemme oppineet, että kaikki viime vuosina tekemämme on ollut tärkeää: olemme ohjanneet itseämme muuttamalla paikasta toiseen, luopumalla vanhoista kodeistamme. Ymmärrämme, että olemme muuttaneet ihmissuhteitamme. Olemme läpikäyneet niin paljon.

Omat sielumme ovat ohjanneet meitä matkallamme. Kaikella tapahtuneella on ollut tarkoitus. Teimme kaiken vastauksena trumpetin kutsuun, joka merkitsi meille ylösnousemusprosessin alkamista. Me Shaumbrat ymmärrämme, että olemme antaneet itsemme täydellisesti ja epäitsekkäästi palvelukseen; käymään ensimmäisinä läpi tätä prosessia, nöyrinä ja meteliä pitämättä, suurimmaksi osaksi aikaa omissa oloissamme.

Ymmärrämme, että kaikki läpikäymämme asiat palvelivat Kaikkea Mitä On. Ymmärrämme, että saimme kaikista kokemuksista uutta viisautta ja ymmärrystä. Ymmärrämme saavamme jumalallisuudeltamme valtavat määrät ohjausta, jonka ansiosta keräämme kokemuksia ja ymmärrystä.

Nyt on hyväksymisen aika. Nyt todellinen työ voi alkaa. Nyt on oman voimamme hyväksymisen aika. Kuten Kryon juuri kertoikin, verkkojen säädöt on melkein saatu päätökseen. Ei ole mitään syytä jatkaa säätöjä loputtomiin, ja siten viivyttää prosessia.

Nyt on aika aloittaa opettajantyö, johon olemme suostuneet etukäteen, olla täysin läsnä muita varten. On aika astua esiin kivenkoloista, joihin olemme piiloutuneet. On “Minä Olen” aika Nyt-hetkessä. On aika tiedostaa kaikki todellisuuteemme ilmestyvät asiat, katsoa sisimpään, ottaa esille työkalut, voima ja resurssit, ja sitten kohdata todellisuus.

On aika astua ihmisten ilmoille ja tehdä työmme. Olemme tehneet niin paljon työtä sisimmässämme viimeisten 14 vuoden aikana, että melkein eksyimme. Melkein unohdimme syyn maapallolle tuloomme ja sen, mitä olimme lupautuneet tekemään täällä.

Meidän Shaumbrojen on aika astua rohkeasti esiin ja tehdä se palvelustyö, jota varten tänne tulimmekin. Meidän on aika kirjoittaa kirjat, opettaa ja puhua ihmisille avoimesti Kaikesta Mitä Olemme, kertoa heille, että he voivat olla kuten mekin. Ja me olemme Jumala!

Verkot on melkein säädetty. Osa meitä ei halua tunnustaa sitä. Osa meitä haluaa roikkua tässä vaiheessa vielä kuukausia tai jopa vuosia, jotta väistämätön voitaisiin välttää. Väistämätöntä on elää Henkenä ihmismuodossa, Nyt-hetkessä. Väistämätöntä on täydellinen luottamus omaan itseemme, vain oman voimamme kumartaminen, ei kenenkään muun.

Me Shaumbrat vastaamme Gabrielin toiseen kutsuun. Vastaamme toiseen trumpetin puhallukseen. On aika aloittaa työmme. Tiedämme, että kaikki tarkoituksenmukainen tuodaan meille. Tiedämme mahdollisuuksien, ihmisten, ymmärryksen ja intohimon löytävän meidät.

Yhtäkään tekosyytä ei ole enää jäljellä. Verkot ovat valmiit. Tiedämme, että on aika ottaa askel eteenpäin. Tiedämme, että olemme antaneet itsellemme neljä työkalua matkamme seuraavaa osiota varten. Tiedämme, että ympäri maailmaa on perheenjäseniämme Shaumbroja, jotka tukevat meitä. Ja tiedämme, että kukaan ei enää koskaan voi ottaa meiltä mitään pois.

Kuolemaa ei ole. Kenelläkään ei ole valtaa meihin. On aika aloittaa työmme. Siksi me olemme maapallolla. Siksi me pysymme täällä. Me olemme Shaumbroja. Me olemme voima.

(Tauko)

Tobias: Minä, Tobias, palaan hetkeksi pyytääkseni teitä sisäistämään oman energianne. Sisäistäkää tässä Shoudissa jakamanne energia. Näemme, että jotkut teistä raapivat päitään ja ihmettelevät, mitä juuri kerroitte itsellenne! (naurua) Kerroitte itsellenne, että “nyt on aika. Verkot ovat valmiit.”

Olette tehneet niin paljon työtä sisimmässänne, että melkein nautitte siitä. Olette vapauttaneet niin paljon. Huomaamme teidän itse asiassa yrittävän löytää uutta vapautettavaa asioista, joita ei edes tarvitse vapauttaa! (naurua) Kerroitte itsellenne Shoudissa, että on aika astua parrasvaloihin, kuten te sen ilmaisisitte. On aika aloittaa uusi sykli ja työ. On aika olla Jumala ihmisen muodossa.

Jakakaa kokemuksenne toinen toisenne kanssa. Olemme sanoneet sen aikaisemminkin. Ryhmissä ja internetin kautta… jakakaa kokemuksenne. Saatatte vieläkin läpikäydä vaikeita kokemuksia. Jos kuitenkin jaatte sen, miltä tuntuu olla täydellisesti läsnä, täysin oman voimansa varassa, niin silloin muutkin saavat varmuutta kokeilla. Puhukaa toisillenne, Shaumbrat.

Kuulitte Kryonin, hyvin liikuttuneen Kryonin… En ole koskaan nähnyt sitä niin liikuttuneessa tilassa. Kuulitte Kryonin sanovan – ja me toistamme ja vahvistamme sen – että 144,000 kutsuttiin työhön. Se on matemaattisesti se määrä, joka tarvittiin apokalypsiprosessin aloittamiseksi… verhon nostamiseksi… olemassaolevan muuttamiseksi… illuusion poistamiseksi. 144,000 ihmistä ympäri planeettaa antoi vastauksensa, jotkut tietoisesti, jotkut syvimmillä tasoillaan.

Puhumme näille ihmisille tänään. Katsomme heitä. Olkaa ylpeitä siitä keitä olette. Sanomme niille, jotka juuri ajattelevat “voi, ei kyse varmastikaan ole minusta. Puhut varmasti muista ihmisistä, Tobias, sillä olen vasta hiljattain aloittanut tämän työn”, että olette väärässä. Puhumme juuri teille. Te vastasitte kutsuun.

Ja silloin prosessi alkoi, ja mikä hämmästys valtasikaan meidät tällä puolella… voi, määrä ei rajoittunutkaan 144,000:een. Jonot ulottuivat pitkälle; ihmiset odottivat päästäkseen osaksi prosessia. Joten ensimmäisten 144,000:n määrä kasvoi, ja heitä tuli koko ajan lisää ja lisää. Heitä tulee joka päivä lisää. He kuulevat vuoden 1987 trumpetin kutsun. Heiltä kului sen kuulemiseen jonkin verran aikaa, mutta he kuulevat sen nyt.

Maan päällä tapahtuu muutos. Muutos. Se liittyy verkkojen säätöjen valmistumiseen. Se liittyy oman jumalallisuutenne tunnustamiseen. Edessä on paljon työtä. Elämänne tulevat muuttumaan monella tapaa. Teitä pyydetään tunnustamaan oma jumalallisuutenne ja käyttämään sitä seuraavien kuukausien aikana.

Palaamme hetken kuluttua vastaamaan kysymyksiinne. Ymmärtäkää, rakkaat ystävät, että Maan päällä viettämienne elämien aikana, ja erityisesti tässä elämässänne ja viimeisten 14 vuoden aikana, ette ole koskaan olleet yksin.

Ja niin se on!

 

Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli "Cauldre",  joka asuu  Goldenissa, Coloradossa.  Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkelien verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 50,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille, vaikkakin ilmoittautumiset etukäteen ovat tervetulleita. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovellenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbra. Olette opettaja ja ihmisopas. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vierellänne ja enkelit ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com